Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa „Unia” z siedzibą w Lublinie, ul. Fabryczna 11/6, e-mail: sbm.unia@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem sbm.unia@wp.pl; pod numerem telefonu 81 444-55-77; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celu SBM „Unia”, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SBM „Unia”, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c, d RODO)
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

III. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się wzajemne roszczenia związane z realizacją celu w jakim są gromadzone, tj. czyli przez 10 lat (+1) od końca roku, w którym wygasały wzajemne zobowiązania, przy czym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w związku z celami i zadaniami ciążącymi na Spółdzielni.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.