REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO
W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZKANIOWEJ „UNIA” W LUBLINIE

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:
1.    Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, z poźniejszymi zmianami).
2.    Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (z 2003 r, nr 207, poz. 216,
z poźniejszymi zmianami),
3.    Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535
z poźniejszymi zmianami),
4.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r Dz.U Nr 156 poz. 788 w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont
i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
5.    Statut Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie.

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.
§ 1
1.    Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy przeznaczony na remonty zasobów spółdzielni.
2.    Źródłem pochodzenia środków na remonty jest odpis na fundusz remontowy nieruchomości. Jednostką naliczeniową odpisów jest m2 powierzchni użytkowej lokali.
3.    Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków na fundusz remontowy musi być zgodny z art.6 ust.3 usm.
4.    Obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego nieruchomości mają użytkownicy lokali zgodnie z art.4 usm.
5.    Świadczenie na fundusz remontowy nieruchomości realizowane jest w formie odpisu od lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży znajdujących się w danej nieruchomości.
6.    Wysokość świadczenia na fundusz remontowy nieruchomości określona jest na podstawie planowania potrzeb remontowych budynków oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej.
7.    Środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości nie podlegają zwrotowi użytkownikom lokali.
8.    Nadwyżki środków na funduszu remontowym nieruchomości przechodzą do wykorzystania w latach następnych.
9.    W trakcie realizacji planu potrzeb remontowych dopuszcza się zmianę wysokości świadczenia na fundusz remontowy w ramach rocznych planów remontowych.

ROZDZIAŁ II. FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI.
§ 2
1.    Środki funduszu przeznacza się na:
a) finansowanie remontów poszczególnych nieruchomości,
b) finansowanie materiałów wykorzystanych do prac remontowych wykonywanych
w nieruchomości przez własne służby remontowe Spółdzielni,
c) remonty instalacji c.o., remonty instalacji gazowych oraz innych remontów zgodnych z przepisami,
d) finansowanie kosztów wymiany stolarki okiennej zgodnie z Regulaminem wymiany stolarki okiennej.
2.    Środków funduszu nie można przeznaczyć na:
a) roboty konserwacyjne,
b) przeglądy okresowe,
c) konserwację zieleni,
d) inne.
3.    Fundusz nieruchomości tworzy się w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym.
4.    Fundusz remontowy tworzony jest zgodnie z art.6 ust.3 usm i dotyczy:
a) wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali i osoby użytkujące lokale bez tytułu prawnego,
b) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych, (w danej nieruchomości),
c) dofinansowania z zysku na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli,
d) innych przychodów.
§ 3
1.    Planowane wydatki na remonty nie mogą być wyższe od zaplanowanych
i posiadanych środków.
2.    Środki funduszu remontowego mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby poszczególnych nieruchomości.
§4
1.    Podstawą do określenia potrzeb remontowych są protokoły przeglądów nieruchomości.
2.    Dane zawarte w protokołach przeglądów stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robot remontowych nieruchomości z podziałem na budynki.
3.    Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.
4.    Plan robot remontowych nieruchomości powinien być sporządzany na okres, co najmniej jednego roku.
5.    Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości powinien być:
1) wyceniony plan robot remontowych,
2) powierzchnia lokali budynków.
W przypadku konieczności wykonania remontów, które mogą spowodować znaczący wzrost miesięcznego odpisu na fundusz remontowy nieruchomości – zakres robót
i wielkość świadczenia na fundusz remontowy muszą być uzgodnione
z użytkownikami lokali. Decyzję w sprawie wykonania robót podejmuje Rada Nadzorcza, po wyrażeniu zgody przez użytkowników lokali zwykłą większością głosów.
6.    Jeżeli w danej nieruchomości wydatki na remonty przekroczyły stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpił ujemny wynik funduszu remontowego) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisów na fundusz remontowy. Decyzja taka nie wymaga zgody użytkowników lokali.

§ 5
1.    Pożyczki wewnętrzne mogą być udzielane w szczególności na:
1)    Wykonanie robót budowlanych zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa
i zdrowia mieszkańców,
2)    Przygotowania dokumentacji technicznej dla planowanych remontów kapitalnych modernizacji obiektów lub instalacji,
3)    Remontów instalacji gazowych i centralnego ogrzewania.
2.    Zarząd Spółdzielni zawiera z właścicielami lokali umowę o sposobie i terminie spłaty pożyczki w przypadku, gdy większość lokali w nieruchomości została wyodrębniona.
3.    Pożyczka wewnętrzna podlega natychmiastowemu zwrotowi w przypadku podziału Spółdzielni i odłączenia nieruchomości oraz w razie wyodrębnienia własności lokali
w nieruchomości i przejścia pod jurysdykcję przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.
4.    Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie pożyczki wewnętrznej powinna określać:
1)    wysokość pożyczki oraz wysokość ewentualnego oprocentowania,
2)    okres spłaty,
3)    przeznaczenie,
4)    sposób i termin zwrotu pożyczki.
5.    O przyznaniu pożyczki wewnętrznej Zarząd Spółdzielni zawiadamia na piśmie wszystkich użytkowników kredytowanej nieruchomości, informując o wysokości pożyczki, przeznaczeniu środków, sposobie i terminie zwrotu pożyczki.
§ 6
1.    Za prawidłową realizację rocznych planów remontów odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
2.    Niewykorzystane w ciągu roku środki funduszu przechodzą na następny rok obrachunkowy.
3.    Kwoty przekroczenia funduszu remontowego przechodzą na rok następny.
4.    Środki funduszu gromadzone są na wspólnym rachunku bankowym Spółdzielni.

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 7
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie w dniu 26 marca 2012 r. Uchwałą Nr 36/2012

Regulamin Gospodarki Finansowej
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:
– Ustawę z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. nr 188 poz.1848 z 2003r. z późniejszymi zmianami),
– Ustawę z 15grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 poz.27
z 2001r. z późniejszymi zmianami),
– Ustawę z 29września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694
z 2002r z późniejszymi zmianami) i inne ustawy z tym związane.

Dział I. Postanowienia ogólne

§1

1.    Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego
w interesie swoich członków.
Działalność Spółdzielni jest finansowana:
a/ funduszami tworzonymi w Spółdzielni,
b/ przychodami ze świadczonych usług,
c/ innymi środkami finansowymi.
2.    Znaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć należy do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

§2

1.    Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów gospodarczo-finansowych określających:
– cele i zadania rzeczowe,
– żródła finansowania.
§3

1.    Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami. Formę i zasady ewidencji księgowej określają (przyjęte przez Zarząd Spółdzielni) zasady polityki rachunkowości.
2.    Roczne sprawozdania finansowe wykłada się w lokalu Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§4

1.    Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się według stawek określonych przez Zarząd dla poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasad polityki rachunkowości
z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących.
2.    Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji. Na podstawie art.6 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podlegają umorzeniu
w ciężar funduszy, którymi zostały sfinansowane.

§5

1.    Pożytki i inne przychody z nieruchomości służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków nieruchomości.
Do pożytków z nieruchomości zalicza się:
a) dochody z reklam,
b) wynajem pomieszczeń wspólnych,
c) wynajem dodatkowych piwnic,
d) dzierżawa terenu wchodzącego w zakres danej nieruchomości.

Dział II. Działalność finansowa Spółdzielni

§6
Zarządzanie nieruchomościami przez Spółdzielnię opiera się na samowystarczalności finansowej. Koszty działalności muszą znajdować pokrycie
w opłatach pobieranych od użytkowników lokali.
Koszty i przychody są odrębnie rozliczane dla każdej nieruchomości.
1.    Działalność w zakresie gospodarki majątkiem spółdzielczym regulują umowy między innymi z tytułu:
a) dzierżawy gruntów,
b) wynajmowania powierzchni pod reklamę,
c) inne.
2.    Przychody i koszty z wynajmu są planowane w rocznych planach gospodarczo – finansowych.
3.    W ewidencji księgowej wyodrębnia się koszty ogólne Zarządu. Koszty ogólne Zarządu rozliczane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust.2.

§7

Na podstawie prowadzonej ewidencji w zakresie kosztów i przychodów Spółdzielnia sporządza:
a) wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych,
b) wynik gospodarki mediami,
c) wynik z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.

Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowi różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, która to różnica zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
Wynik ten nie jest elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni
i rozlicza się go poprzez rozliczenia między okresowe kosztów.

Gospodarka mediami obejmuje koszty i przychody z opłat na ich pokrycie. Wynik
z rozliczenia mediów podlega indywidualnemu rozliczeniu z użytkownikami lokali.
Różnice powstałe pomiędzy pobranymi zaliczkami a rzeczywistymi kosztami zużycia mediów podlegają rozliczeniu z lokatorem, w zależności od tego czy wykazują nadwyżkę opłat zaliczkowych nad poniesionymi kosztami czy nadwyżkę kosztów nad opłatami zaliczkowymi.

Wynik z pozostałej działalności gospodarczej jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami z tej działalności. Otrzymane przychody z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, pomniejszone o poniesione koszty, stanowią nadwyżkę bilansową Spółdzielni i są elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni, podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dział III. Fundusze

§8

Spółdzielnia może tworzyć:
1.    Fundusz udziałowy,
2.    Fundusz zasobowy,
3.    Fundusz wkładów budowlanych,
4.    Fundusz rezerwowy z aktualizacji środków trwałych,
5.    Fundusz remontowy,
6.    Fundusz remontowy mienia Spółdzielni,
7.    Fundusz świadczeń socjalnych.

§ 9

1.    Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów przez członków
w wysokościach określonych w statucie Spółdzielni.
2.    Fundusz udziałowy może ulec pomniejszeniu z tytułu:
a) zwrotu udziału byłym członkom w terminie ustalonym w statucie Spółdzielni,
b) pokrycia strat bilansowych Spółdzielni.

§ 10

1.    Fundusz zasobowy tworzy się z:
1. Wpłat wpisowego przez członków w wysokości określonej statutem Spółdzielni,
1) Nadwyżek bilansowych Spółdzielni określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2.    Fundusz zasobowy pomniejsza się o:
1) Pokrycie straty bilansowej Spółdzielni zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia,
2) Inne cele zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1.    Fundusz wkładów budowlanych tworzony jest z tytułu:
1)    Wpłaconych do Spółdzielni wkładów budowlanych,
2)     Należnych, lecz nie wniesionych przez członka wkładów budowlanych.
2.    Fundusz wkładów budowlanych zmniejszany jest z tytułu:
1)    Zwrotu uprzednio przyjętych wkładów budowlanych,
2) Wyniesienia wkładu w związku z uzyskaniem prawa odrębnej własności,
3) Umorzenia środków trwałych sfinansowanych funduszem.

§ 12

1.    Fundusz Rezerwowy z aktualizacji środków trwałych tworzy się z aktualizacji środków trwałych w przypadku sprzedaży, likwidacji lub rozliczenia wkładu budowlanego.
2.    Zmniejszenia funduszu dotyczą:
1)    Sprzedaży, zbycia lub likwidacji środka trwałego,
2)    Umorzenia środków trwałych,
3)    Wyniesienia wartości w związku wyodrębnieniem lokalu i uzyskaniem odrębnej wartości.

§ 13

1.    Obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych wynika
z art. 6 ust. 3ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2.    Fundusz remontowy Spółdzielnia tworzy na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych. Celem tworzenia tego funduszu jest zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym. Odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

§ 14

1.    Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzy się z:
1)    Odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wysokość tych odpisów ustala corocznie Rada Nadzorcza,
2)    Kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych, za szkody powstałe
w zasobach Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych,
3)    Wpłat na dofinansowanie remontów.

§ 15

1.    Ewidencję finansową funduszu prowadzi się na koncie syntetycznym 856. Przychody po stronie MA, rozchody po stronie WN. Saldo konta MA stanowi stan funduszu.
2.    Dla celów analiz i właściwej gospodarki funduszem po stronie przychodów
i rozchodów prowadzi się ewidencję analityczną zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni planem kont.
3.    Ewidencja ta uwzględnia podział przychodów i rozchodów funduszu na poszczególne nieruchomości.

§ 16

1.    Fundusz remontowy mienia Spółdzielni tworzy się na remont zasobów stanowiących własność Spółdzielni.
2.    Fundusz remontowy mienia Spółdzielni tworzy się z odpisów dokonywanych
w ciężar GZM. Wysokość tych odpisów ustala Rada Nadzorcza.

§ 17

Zasady tworzenia i dysponowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Ustawa z 04 marca 1994 r. (Dz.U. nr 70 poz. 335 z 1996 r.
z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin uzgodniony z reprezentantem załogi
a zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

Dział IV. Postanowienia końcowe

§ 18

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 24.09.2012 r. Uchwałą Nr 42/2012.

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBEM MIESZKANIOWYM SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ
„UNIA” w LUBLINIE

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.    Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119. poz. 1116 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188. poz. 1848 z późn. zm.).
3.    Statut Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie.
4.    Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie.
§2
1.    Regulamin określa zasady rozliczeń kosztów gospodarki zasobami lokalowymi na nieruchomości, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów.
2.    Gospodarka zasobami lokalowymi w rozumieniu Regulaminu obejmuje zasoby lokali mieszkalnych, usługowych i garaży, w tym nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Spółdzielni, lub objęte jej zarządem, a także zasoby stanowiące mienie Spółdzielni.
3.    Koszty ewidencjonowane są w sposób jednolity i usystematyzowany dla wszystkich rodzajów nieruchomości.

§3
1. Ilekroć w regulaminie tym mowa jest o:

–    spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową ..Unia w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 11/6.
–    użytkownikach lokali – rozumie się przez to członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub będących właścicielami, ewentualnie współwłaścicielami lokali, niebędących członkami spółdzielni właścicieli lub współwłaścicieli lokali, albo posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub udziałów w tychże prawach, najemców lokali, a także osoby korzystające z lokalu bez tytułu prawnego,
–    odrębnej nieruchomości – rozumie się przez to grunt niezabudowany bądź zabudowany budynkiem (budynkami) trwale z gruntem związanym, uregulowany w odrębnej księdze wieczystej bądź projektowany do wydzielenia w odrębną nieruchomość.
–    nieruchomości wspólnej – rozumie się przez to grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu.
–    nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni, bądź przedmiot jej użytkowania wieczystego.
a w szczególności:
a/ nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi obiektami.
b/ nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu, związanymi z funkcjonowaniem budynków.
c/ nieruchomości przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach.
j    im *
d/ nieruchomości niezabudowane.
–    pomieszczeniu przynależnym – rozumie się przez to pomieszczenia pomocnicze lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu lub lokalu o innym przeznaczeniu, w szczególności piwnicę, strych, komórkę, będące częścią składową lokalu, nawet, jeżeli bezpośrednio do niego nie przylega lub znajduje się w innym budynku, ale w ramach jednej odrębnej nieruchomości.
–    udziale w nieruchomości wspólnej – rozumie się przez to udział w nieruchomości wspólnej odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu (garażu) wraz z powierzchnią przynależną do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali i garaży wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi; do wyznaczenia powyższego stosunku niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu (garażu), jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych,
–    powierzchni użytkowej lokalu – jest to powierzchnia wszystkich jego pomieszczeń, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, w tym powierzchnia powstała w wyniku dodatkowej zabudowy, bez powierzchni balkonów i piwnic, do powierzchni użytkowej zalicza się również powierzchnie obudowane lub pod wbudowanymi meblami oraz powierzchnie zajęte przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu,
–    lokalu lub lokalu bez dodatkowego określenia ich rodzaju – rozumie się przez to zarówno samodzielne lokale mieszkalne, jak i samodzielne lokale o innym przeznaczeniu, w tym użytkowe,
–    lokalu mieszkalnym – rozumie się przez to wydzielony trwałymi ścianami, w obrębie budynku, zespół izb przeznaczony na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami przynależnymi służy zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, przy czym za lokal mieszkalny uważa się również pracownię twórcy przeznaczoną do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
–    osobach zamieszkałych w lokalu mieszkalnym – rozumie się przez to osoby faktycznie korzystające z lokalu oraz osoby, które swe prawa do zamieszkiwania wywodzą od nich. w szczególności: członkowie rodzin i inne osoby bliskie, a także osoby użytkujące lokal lub jego część na podstawie zawartej z nimi umowy,
–    przychodach – rozumie się przez to otrzymane lub postawione do dyspozycji Spółdzielni w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
–    pożytkach z nieruchomości – rozumie się przez to dochody przynoszone na podstawie stosunku prawnego, przy czym pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów,
–    zarządzaniu nieruchomościami – rozumie się przez to podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa używania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, a także czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym. zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
–    urządzeniach pomiarowych – rozumie się przez to wszelkie oficjalne dopuszczone do obrotu lub używania urządzenia techniczne służące do pomiaru ilości przepływającej cieczy lub energii oraz emitowanego ciepła, w szczególności liczniki wody zimnej lub ciepłej, liczniki energii elektrycznej, gazomierze i ciepłomierze, o ile posiadają ważne cechy legalizacyjne.

–    przypadających na lokal kosztach spółdzielni – rozumie się przez to, w zależności od rodzaju jednostki rozliczeniowej przypisanej do rozdziału kosztów, iloraz sum jednostek rozliczeniowych przypadających na lokal, do sumy wszystkich jednostek rozliczeniowych w danej nieruchomości,
–    przypadających na lokal kosztach wynikających z udziału – rozumie się przez to udział powierzchni użytkowej lokalu (garażu) wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do sumy powierzchni użytkowej lokali (garaży) wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych w danej nieruchomości.

2.    Jednostkami rozliczeniowymi poszczególnych rodzajów kosztów spółdzielni są:

–    lokal,
–    udział w nieruchomości wspólnej.
–    metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu (1 nr p.uż.}.
–    wskazania urządzeń pomiarowych.
–    osoba zamieszkała w lokalu mieszkalnym.
3.    Liczbę osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych ustala się na podstawie urzędowej ewidencji ludności oraz ewidencji prowadzonej przez spółdzielnię. Użytkownicy lokali obowiązani są także do zgłaszania spółdzielni wszelkich zmian w liczbie zamieszkałych osób w terminie siedmiu dni od dnia tej zmiany.

§4
Koszty gospodarki zasobami lokalowymi są ewidencjonowane dla odrębnych nieruchomości i obejmują:
–    koszty związane bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokalu,
–    koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz części wspólnych
nieruchomości.
–    koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni.
–    koszty ogólne zarządu.

ROZDZIAŁ II – SKŁADNIKI POSZCZEGÓLNYCH GRUP KOSZTÓW Koszty lokali:
§5
1. Do kosztów bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu (zwanych również kosztami indywidualnych lokali) zalicza się:
–    koszty dostawy energii cieplnej.
–    koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków,
–    koszty wywozu nieczystości stałych, zwanych dalej śmieciami.
–    koszty licencji i obsługi programów telewizyjnych.
–    inne. jeśli wystąpią i dotyczą bezpośrednio lokali (garaży).

Koszty nieruchomości i części wspólnych nieruchomości:

§6
1. Koszty utrzymania nieruchomości są ewidencjonowane i rozliczane bezpośrednio w poszczególnych nieruchomościach. Koszty te stanowią wszelkie koszty zw ia/ane z funkcjonowaniem danej nieruchomości.
2.    Koszty utrzymania nieruchomości to koszty ponoszone na utrzymanie tej nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, estetycznym i porządkowym, koszty publiczno-prawne związane z nieruchomością oraz koszty zabezpieczające uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
3.    Koszty nieruchomości wspólnej obejmują wszystkie koszty stanowiące różnicę pomiędzy łączną kwota kosztów ponoszonych przez spółdzielnię na eksploatacje i utrzy nianie nieruchomości, a sumą ponoszonych przez spółdzielnię kosztów bezpośrednich eksploatacji i utrzymania budynków znajdujących się w nieruchomości.
4.    Do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych zalicza się w szczególności koszty ponoszone na:

–    dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków – z wyłączeniem kosztów związanych z utrzymaniem indywidualnych lokali.
–    opłaty za wieczyste użytkowanie, podatki i inne opłaty publiczno – prawne o ile nie dotyczą indywidualnych lokali.
–    ubezpieczenia nieruchomości.
–    remonty na nieruchomości wspólnej, w tym koszty pracy konserwatorów i zużytych materiałów.
–    koszty energii elektrycznej przypadające na nieruchomość wspólną,
–    utrzymanie porządku, czystości oraz utrzymania zieleni na nieruchomości wspólnej.
–    przy padające na nieruchomość koszty związane z eksploatacją i utrzy maniem pomieszczeń wspólnego użytku w nieruchomości.
–    koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem działki (działek) gruntu, na której położona jest nieruchomość.
–    koszty zw iązane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów i urządzeń budów lanych i innych, położonych na działce (działkach), o których mowa powyżej.
–    przypadające na nieruchomość koszty utrzymania mienia spółdzielni bądź mienia osiedla, które jest przeznaczone do wyłącznego korzystania przez mieszkańców jednej nieruchomości.
–    koszty związane z ustanowionymi służebnościami gruntowymi.
§7
1.    Poniesione przez spółdzielnie koszty z tytułu podatku od nieruchomości i opłat publicznoprawnych od nieruchomości stanowiących jej mienie nie obciążają właścicieli lokali, natomiast właściciele lokali ponoszą koszty z tytułu podatku od nieruchomości i opłat publicznoprawnych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnych.

2.    Właściciel lokalu uiszcza we własnym zakresie podatki i opłaty publicznoprawne, zarówno od lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, jak i pomieszczeń przynależnych, zgodnie z obowiązującymi stawkami.

koszty mienia spółdzielni:

§8
1. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia spółdzielni są rozliczane odrębnie dla mienia służącego do użytku wspólnego spółdzielni jako całości. Są to w szczególności koszty:
–    koszty utrzymania majątku Spółdzielni innego niż posiadane nieruchomości,
–    koszty działalności finansowej i operacyjnej, w tym:

a)    działalności w dziedzinie rynku kapitałowego,
b)    umorzonych odsetek i należności.
c)    odsetki od zobowiązań.

Koszty ogólne zarządu:
1.    Koszty ogólne zarządu nieruchomościami przez spółdzielnię dzielą się na koszty zwykłego zarządu (koszty biura Zarządu) oraz koszty nadzoru (koszty Rady Nadzorczej).
2.    Do kosztów zwykłego zarządu zalicza się wszystkie koszty ponoszone na administrację zasobami spółdzielni w celu właściwej obsługi wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali o różnym przeznaczeniu, tj. w szczególności:

–    koszty płac. narzutów na płace i odpisów obowiązkowych od płac pracowników
spółdzielni, z wyłączeniem pracowników* obsługujących działalność o której mowa w ust. 3,
–    koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości, lokali lub pomieszczeń
wykorzystywanych na potrzeby własne spółdzielni, tj. biuro wraz z  pomieszczeniami socjalnymi, magazynami i o innym przeznaczeniu (tj. zużycia energii, wody. itp.).
–    koszty bhp. diet. szkoleń, reklamy, ogłoszeń prasowych, przejazdów, ryczałtów
samochodowych i innych kosztów transportu.
–    koszty administracyjno-biurowe,
–    koszty usług obcych, w tym: obsługi prawnej, bankowej, pocztowej, pozostałych opłat
administracyjno-sądowych, usług informatycznych i telekomunikacyjnych,
–    koszty ubezpieczenia majątku i ochrony mienia,
–    koszty zakupu i amortyzacji sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie spółdzielni.
–    koszty usług doradczych, badań bilansu, lustracji i innych audytów wewnętrznych lub
innych kontroli doraźnych i przewidzianych przepisami prawa.
3.    Do kosztów zarządzania nieruchomościami przez spółdzielnię nie zalicza się kosztów związany ch z:
–    planowaniem i realizacją inwestycji (ten rodzaj kosztów opisany zostanie oddzielnym
regulaminem w przypadku prowadzenia przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej).
–    pracownikami obsługi bezpośredniej nieruchomości (sprzątacze posesji i terenów
zielonych),
–    działalnością konserwatorów własnych.
§ 10
1.    Koszty Rady Nadzorczej obejmują wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem tego
organu.

ROZDZIAŁ III – ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW NA NIERUCHOMOŚCI I LOKALE

Rozliczenie kosztów lokali:

§11
1. Koszty lokali rozliczane i ewidencjonowane są odrębnie dla każdego lokalu/garażu.

2.    Zimna woda i odprowadzenie ścieków:
–    w okresach miesięcznych użytkownicy lokali wnoszą opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów zużycia wody (zimnej i zimnej do podgrzania) oraz odprowadzenia ścieków.
–    zaliczkowa ilość m3 wody zimnej i odprowadzenia ścieków ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni na podstawie średniego zużycia wody w 3 ostatnich okresach rozliczeniowych.

–    w przypadku zainstalowania w lokalu urządzeń pomiarowych dopuszczonych do użytkowania, koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków rozlicza się na podstawie wskazań tych urządzeń.
–    do rozliczenia przyjmuje się wskazania wodomierzy oraz cenę wody i odprowadzonych ścieków ustalaną przez Gminę Miasta Lublin,
–    użytkownik lokalu zobowiązany jest do zgłoszenia stanu wodomierzy do działu czynszów S-ni najpóźniej do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego,
–    koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków w przypadku braku indywidualnych urządzeń pomiarowych lub braku ważnych cech legalizacyjnych urządzeń – są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w tych lokalach i z uwzględnieniem ryczałtowego zużycia wody 8 m3/osobę/m-c.
–    koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków w przypadku nie zgłoszenia stanu wodomierzy do S-ni lub nieudostępnienia urządzeń do montażu lub odczytu kontrolnego – są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do średniego zużycia wody w 3 ostatnich okresach rozliczeniowych.
–    okresem rozliczeniowym jest kwartał, rozliczenia dokonuje sie 4 razy w roku. po zakończeniu każdego kwartału.
–    niedobory (nierozliczona część kosztów wody) rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu, w którym występuje przynajmniej jeden punkt poboru wody.

3. Podgrzanie wody:
–    w okresach miesięcznych użytkownicy lokali wnoszą opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów podgrzania wody ustalone – na podstawie zużycia ciepła do podgrzania wody w poprzednich okresach i aktualnej ceny ciepła – przez Radę Nadzorczą,
–    koszt podgrzania 1 m3 wody w okresie rozliczeniowym ustala się przez podzielenie faktycznych kosztów podgrzania wody przez ilość m3 podgrzanej wody zużytej w lokalach.
–    w przypadku zainstalowania w lokalu urządzeń pomiarowych, koszty zużycia energii cieplnej do podgrzania wody rozlicza się z uwzględnieniem wskazań tych urządzeń.

–    koszty podgrzania wody w przypadku braku indywidualnych urządzeń pomiarowych, braku ważnych cech legalizacyjnych urządzeń, nie zgłoszenia stanu wodomierzy do S-ni lub nieudostępnienia urządzeń do montażu lub odczytu kontrolnego – są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do średniego zużycia wody w 3 ostatnich okresach rozliczeniowych.
–    okresem rozliczeniowym jest kwartał, rozliczenia dokonuje się 4 razy w roku. po zakończeniu każdego kwartału.
–    ewentualne wynikłe niedobory lub nadwyżki z rozliczenia kosztów podgrzania wody odpowiednio zwiększają lub zmniejszają koszty zużycia energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby podgrzania wody w kolejnym okresie.
4. Eksploatacja wodomierzy:
–    wodomierze lokalowe podlegają zgłoszeniu i oplombowaniu przez spółdzielnię, obowiązek zgłoszenia urządzenia ciąży na użytkowniku lokalu, niezwłocznie po każdorazowym jego zamontowaniu.
–    Spółdzielnia nie jest odpowiedzialna za legalizację wodomierzy; legalizacji (lub wymiany) urządzeń pomiarowych dokonuje użytkownik lokalu własnym staraniem i na własny koszt,
–    Rada Nadzorcza Spółdzielni może ustalić wnoszenie opłat na wymianę wodomierzy, jeśli Spółdzielnia przeprowadzać będzie taki proces kompleksowo co najmniej w skali jednego budynku.

5. Wywóz nieczystości stałych:
–    w okresach miesięcznych użytkownicy lokali wnoszą opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych.
–    opłaty zaliczkowe dla lokali mieszkalnych winny być jednakowe we wszystkich lokali mieszkalnych korzystających z danej altany śmietnikowej i wprost proporcjonalne do liczby osób w lokalach,
–    opłaty dla lokali usługowych ustalane są przez Zarząd Spółdzielni indywidualnie dla każdego lokalu usługowego, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, opłaty te nie podlegają rozliczeniu,
–    stawkę opłaty za wywóz nieczystości stałych dla lokali mieszkalnych ustala Rada Nadzorcza na podstawie poniesionych kosztów ich wywozu w okresach poprzednich i przewidywanych cen wywozu nieczystości stałych.
–    na koniec roku kalendarzowego następuje porównanie przychodów z opłat od lokali z poniesionymi kosztami, a różnica odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wynika na gospodarce zasobem mieszkaniowym.

6. Energia cieplna przeznaczona na potrzeby centralnego ogrzewania:
– w okresach miesięcznych użytkownicy lokali wnoszą opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania ustalone – na podstawie zużycia ciepła w poprzednich okresach i aktualnej ceny ciepła – przez Radę Nadzorczą.

na koszty centralnego ogrzewania składają się w szczególności koszty energii cieplnej, mocy zamówionej, koszty konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, koszty montażu podzielników kosztów centralnego ogrzewania i usługi rozliczeniowej.

koszty centralnego ogrzewania w lokalach wyposażonych w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania rozliczane są w okresach rocznych na poszczególne lokale mieszkalne wg wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania, natomiast w lokalach nie wyposażonych w urządzenia umożliwiające rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania – proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej w lokalach.

szczegółowe zasady i terminy rozliczenia ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania  w   lokalach  wyposażonych  w podzielniki   kosztów centralnego
ogrzewania określa Zarząd w porozumieniu z firmą świadczącą usługi rozliczeniowe.

Ewidencjonowanie i rozliczanie pozostałych kosztów:

§12
1.    Koszty nieruchomości i nieruchomości wspólnych są ewidencjonowane dla każdej nieruchomości w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, z podziałem na poszczególne grupy i rodzaje kosztów, proporcjonalnie do udziałów w tych nieruchomościach, z wyodrębnieniem kosztów które dotyczą bezpośrednio właścicieli lokali.
2.    Koszty mienia spółdzielni są ewidencjonowane dla całej spółdzielni w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, z podziałem na poszczególne grupy i rodzaje kosztów, a następnie okresowo rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, proporcjonalnie do udziałów w tych nieruchomościach.
3.    Koszty ogólne zarządu są ewidencjonowane dla całej spółdzielni w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, z podziałem na poszczególne grupy i rodzaje kosztów, a następnie okresowo rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, proporcjonalnie do udziałów w tych nieruchomościach, z wyodrębnieniem kosztów które dotyczą bezpośrednio właścicieli lokali.
4.    Zobowiązania długoterminowe spółdzielni rozlicza się jak koszty użytkowania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
5.    Koszty, o jakich mowa w pk. 1-4 są ewidencjonowane i wstępnie rozliczane wskaźnikiem procentowym na koszty lokali mieszkalnych, koszty lokali użytkowych i koszty garaży. Wskaźnik powyższy ustalany jest na podstawie decyzji Zarządu.

6.    Koszty, o jakich mowa w pk. 1-4 rozliczane są proporcjonalnie do m” powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
7.    Koszty dotyczące wyłącznie właścicieli lokali rozliczane są proporcjonalnie do nr powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych . użytkowych i garaży będących w posiadaniu tych właścicieli.

§ 13
Spółdzielnia w trybie przewidzianym odpowiednimi przepisami i statutem, na wniosek zainteresowanego, jest obowiązana udzielić jej członkowi pełnej informacji o kosztach utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Właściciele lokali nie będący jej członkami mogą uzyskać taką informację w części dotyczącej ich lokalu i nieruchomości wspólnej, której są współwłaścicielami.

ROZDZIAŁ IV – PRZYCHODY I POŻYTKI

§ 14
1.    Przychody i pożytki są ewidencjonowane w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym na poszczególnych nieruchomościach.

2.    Przychody i pożytki odpowiednio służą pokryciu kosztów lokali, nieruchomości, nieruchomości wspólnej, mienia Spółdzielni lub kosztów ogólnych zarządu.

ROZDZAŁ V- ROZLICZENIE NAPRAW I REMONTÓW

1. Zakres obowiązków spółdzielni:

1) W ramach pobieram cli opłat /a używanie lokali spółdzielnia jest obowiązana zapewnić:
–    w zakresie eksploatacji i remontów zasobów lokalowych utrzymywanie domów w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach oraz otoczenia budynków, sprawną obsługę administracyjną.
–    normatywną temperaturę wewnątrz lokali w sezonie grzewczym zgodnie zobowiązującymi przepisami,
–    możliwość stałego korzystania z ciepłej wody (dotyczy lokali z ciepłą wodą),
–    malowanie elewacji i klatek schodowych – w miarę potrzeb i możliwości finansowych spółdzielni.

2)    Do obowiązków spółdzielni w dziedzinie naprawy wewnątrz lokali należy:

–    w zakresie instalacji centralnego ogrzewania – naprawa i wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami i zaworami (z wyłączeniem fizycznego uszkodzenia instalacji lub osprzętu przez użytkownika lokalu).
–    w zakresie instalacji wodnej (zimnej i ciepłej wody) – naprawa i wymiana instalacji od pionu głównego do zaworu odcinającego (mieszkaniowego), łącznie z tym zaworem.
–    w zakresie instalacji kanalizacyjnej – naprawa i wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z trójnikiem stropowym.
–    w zakresie instalacji elektrycznej – naprawa i wymiana instalacji od licznika mieszkaniowego do zabezpieczenia znajdującego się w mieszkaniu łącznie z tym zabezpieczeniem,
–    naprawa ścian i sufitów uszkodzonych w wyniku wad konstrukcyjnych budynku i przecieków dachu z wyłączeniem robót zaliczonych do odnawiania lokalu oraz fizycznego uszkodzenia ww. elementów przez użytkownika,
–    usuwanie zniszczeń powstałych na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usuniecie zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachu).
3)    Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków spółdzielni obciążają użytkowników tych lokali.

2. Jako szczególne obowiązki użytkownika zajmującego lokal w budynku spółdzielni ustala
się:
a/ obowiązek odnawiania lokalu polegającego na:
–    malowaniu sufitów i ścian lub tapetowaniu ścian, z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno – estetycznych powłok ścian,
–    malowaniu olejnym drzwi i okien, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania olejnego oraz grzejników. zlewów, zlewozmywaków, spłuczek, wanien, rur i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją – w miarę potrzeby – ze względu na zużycie lub odpadniecie farby olejnej chroniącej je przed zniszczeniem.

b/ obowiązek naprawy urządzeń techniczno – sanitarnych w lokalu, łącznie z wymiana tych urządzeń.
c/ obowiązek naprawy i wymiany podłóg.

d naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lokali.

e/ malowanie balustrad balkonowych i ścian loggii zgodnie z kolorystyką elewacji budynków (dotyczy okresu pomiędzy remontami elewacji).

f/ utrzymanie przez użytkowników lokali usługowych i garaży w należytym stanie estetycznym wejścia i dojścia do lokalu (garażu) oraz terenu i chodnika przed lokalem (garażem), w szczególności usuwanie śniegu i lodu w okresie zimy.

3.    Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub osób korzystających z lokalu obciążają użytkownika lokalu. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkownika oraz odnawianie lokalu mogą być wykonane przez spółdzielnię tylko za odpłatnością ze strony zainteresowanego użytkownika poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

4.    W stosunku do użytkowników zajmujących lokale na zasadzie najmu obowiązki te wpisuje się jako składnik warunków umowy najmu. Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i właściciel lokalu zobowiązany jest zamieścić ww. obowiązki jako składnik warunków umowy najmu.

ROZDZIAŁ VI – UPUSTY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALI

§16
1.    Niedogrzewanie lokalu lub brak ciepłej wody użytkownik lokalu powinien zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia lub w innym terminie dogodnym dla użytkownika. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności użytkownika lokalu. Niesprawdzenie reklamacji przez spółdzielnię jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do obniżki w opłatach. W tym przypadku stosuje upusty i bonifikaty analogiczne jak w umowie o dostawę ciepła do budynku.
2.    Jeśli poszczególne składniki opłat ustalane są proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób, składników tych nie pobiera się od osób czasowo przebywających poza miejscem stałego pobytu, jeżeli okres czasowej nieobecności trwa dłużej niż dwa miesiące. Warunkiem uznania takiej nieobecności będącej podstawą do korekty opłat jest wyłącznie:

a/ dopełnienie określonych w odrębnych przepisach obowiązków w zakresie ewidencji ludności oraz wykonanie obowiązku meldunkowego i przedstawienie:
–    urzędowego poświadczenia zameldowania na czas określony w innym miejscu czasowego pobytu.
–    urzędowego poświadczenia czasowego wyjazdu za granicę kraju.

b/ w przypadku odbywania służby wojskowej przedstawienia książeczki wojskowej lub karty powołania.

c/ zgłoszenia faktu nieobecności spółdzielni przed okresem czasowej nieobecności.
3.    Korekty opłat lokalowych, których wysokość zależy od liczby osób zamieszkały cli. są dokonywane począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 2.
RODZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
1. Na podstawie ewidencji kosztów i przychodów z roku poprzedniego spółdzielnia sporządza plan finansowy na rok następny zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
2.    Ewidencja kosztów i przychodów jest podstawą do kalkulacji opłat za używanie lokali w zasobach spółdzielni, na podstawie których Zarząd Spółdzielni ustala wysokość tych opłat i przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
3.    Zmiany mające istotny wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, które nastąpiły po uchwaleniu planu finansowego, dają podstawę do korekty planu oraz zmiany opłat za używanie lokali w dowolnym czasie.

§ 18
1. Użytkownicy lokali, osoby którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych i garaży, będący członkami oraz niebędący członkami spółdzielni obowiązani są do uczestniczenia w kosztach ich utrzymania i eksploatacji poprzez wnoszenie miesięcznych opłat na pokrycie przypadających na ich lokal:
–    kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości,
–    kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz
pozostałe koszty mienia spółdzielni.
–    kosztów zarządzania,
–    zobowiązań spółdzielni z innych tytułów.
–    kosztów indywidualnych lokali.

2.    Właściciele lokali będący członkami oraz niebędący członkami spółdzielni obowiązani są do uczestniczenia w kosztach ich utrzymania i eksploatacji poprzez wnoszenie miesięcznych opłat na pokrycie przypadających na ich lokal, proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej:
–    kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, w części nie pokrytej pożytkami.
–    kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz
pozostałe koszty mienia spółdzielni, w części nie pokrytej pożytkami i przychodami z tego mienia,
–    kosztów zarządzania,
–    kosztów zobowiązań spółdzielni z innych tytułów.
–    kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali.
–    kosztów indywidualnych lokali.
3.    Od wszystkich użytkowników lokali i garaży spółdzielnia wymaga wnoszenia opłat na fundusz remontowy zasobów lokalowych.

4.    Najemcy i dzierżawcy opłacają czynsz zgodnie z zawartą ze spółdzielnią umową cywilnoprawną.
5. Najemcy i dzierżawcy lokali oraz dzierżawcy terenów nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów Spółdzielni.

§ 19
1. Rozliczenie kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach: miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, w zależności od decyzji Zarządu.
2.    Różnica między kosztami a przychodami za rok obrachunkowy zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.
3.    Ustala się termin wnoszenia opłat na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji (w tym na fundusz remontowy), a także kosztów indywidualnych lokali z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, z zachowaniem okresu karencji naliczania odsetek do końca miesiąca, którego opłaty dotyczą.
4.    Od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.

§20
1. Rezygnacja posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub właściciela lokalu z członkostwa w spółdzielni w okresie roku rozliczeniowego, powoduje zmianę bieżącej wysokości opłaty za lokale od miesiąca następnego po złożeniu rezygnacji, zgodnie z obowiązującą kalkulacją opłat za używanie lokali w spółdzielni.
2.    Po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie, spółdzielnia przesyła właścicielowi lokalu roczne rozliczenie jego lokalu za poprzedni okres rozliczeniowy.
3.    Jeżeli z przesłanego rozliczenia wynika obowiązek zapłaty należności przez właściciela lokalu, winien on dokonać tej zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Na wniosek zainteresowanego należność może być rozłożona na raty.

§21
1.    Korespondencja z członkami Spółdzielni i osobami (podmiotami) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu odbywa się w formie pisemnej.

2.    Za korespondencje dostarczoną adresatowi uznaje się korespondencję wrzuconą do skrzynki pocztowej, opisaną na kopii datą i podpisami osób wykonujących tę czynność.

§ 22
Regulamin niniejszy został przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 29/2010 z dnia 20.12.2010r

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W GARAŻACH SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZKANIOWEJ
„UNIA” W LUBLINIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1
1.    Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie dla garaży wyposażonych w instalację elektryczną, podłączoną do układu pomiarowego na podstawie, którego dokonywane są rozliczenia zużycia energii elektrycznej pomiędzy Dostawcą Energii a Spółdzielnią.
2.    Jednostką rozliczeniową jest zespół garażowy.
3.    Za garaż wyposażony w podlicznik energii elektrycznej uważa się garaż,
w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
– cechy aktualnej legalizacji układu pomiarowego,
– oplombowanie wykonane przez służby techniczne Spółdzielni.
4.    Rozliczenie całkowitych kosztów energii elektrycznej dokonywane jest raz
w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego na dzień 30 listopada danego roku.
5.    Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy to jest od 1 grudnia poprzedniego roku do 30 listopada danego roku.
6.    Rozliczenie finansowe wynikające z pobranych opłat w formie zaliczek
i kosztów zużycia energii elektrycznej (tj. nadpłata lub niedopłata) następuje
w opłatach czynszowych.
7.    Nadpłatę lub niedopłatę wynikającą z rozliczenia zużytej energii użytkownik garażu uwzględnia w opłacie za garaż w następnym miesiącu.
8.    W przypadku zadłużeń czynszowych lub innych zobowiązań wobec Spółdzielni nadpłata będzie zaliczana na poczet tych zobowiązań.
USTALENIE ZALICZKI NA POCZET ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GARAŻU.
§ 2
1.    Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu oraz osoba, której przysługuje odrębna własność do garażu, zwane dalej Użytkownikiem, uiszcza wraz z miesięcznymi opłatami za garaż zaliczkę na poczet pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w garażu podłączonym do zbiorowego układu pomiarowego.
2.    Wysokość miesięcznej zaliczki ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kosztów zużycia energii za poprzedni okres rozliczeniowy oraz przewidywanego wzrostu kosztów.
USTALENIE CAŁKOWITEGO KOSZTU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTKI ROZLICZENIOWEJ
§ 3
1.    Podstawą ustalenia kosztu zużycia energii elektrycznej przez zespół garażowy jest zużycie energii elektrycznej według wskazań licznika głównego oraz aktualnie obowiązujących taryf i stawek zastosowanych przez Dostawcę energii.
2.    Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników garaży następuje w obrębie danego zespołu garaży przy uwzględnieniu:
a)    rzeczywistego zużycia energii elektrycznej wg wskazań podliczników znajdujących się w garażach,
b)    całkowitego kosztu energii elektrycznej danego zespołu garażowego,
c)    różnicy wskazań licznika głównego i sumy wskazań podliczników
w odniesieniu do garażu,
d)    w przypadku nie udostępnienia garażu do celów odczytu Użytkownik tego garażu zostanie rozliczony wg zużycia ryczałtowego, wyliczonego z różnicy pomiędzy sumą odczytów z podliczników
a odczytem na liczniku głównym, nie podlegającemu rozliczeniu
w następnych okresach rozliczeniowych.
3.    W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia pomiarowego (podlicznika), z przyczyn niezależnych od Użytkownika, należność za pobraną energię w okresie rozliczeniowym obliczona będzie według średniego zużycia z 12-tu poprzednich miesięcy poprzedzających niesprawność licznika.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA GARAŻU
§4
1.    Użytkownik zobowiązany jest do:
–     zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed możliwością ich uszkodzenia,
–    przestrzegania zakazu dokonywania samowolnych zmian usytuowania podlicznika i przeróbek instalacji elektrycznej,
–    umożliwienia łatwego dostępu do podliczników w celu odczytu jego wskazań,
– niezwłocznego informowania administracji Spółdzielni o fakcie zatrzymania pracy podlicznika,
– udostępnienia garażu uprawnionym służbom Spółdzielni w celu kontroli stanu instalacji i urządzeń.
2.    Do służb Spółdzielni uprawnionych do przeprowadzania kontroli zalicza się:
– pracowników działu eksploatacji,
– inne osoby upoważnione przez Zarząd Spółdzielni.

NALICZANIE OBCIĄŻENIA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W PRZYPADKU NIELEGALNEGO JEJ POBORU ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ OSÓB TRZECICH.
§ 5

1.    W przypadku stwierdzenia naruszenia urządzeń pomiarowych polegających na:
– demontażu urządzeń pomiarowych,
– powstrzymaniu biegu urządzeń pomiarowych przez ingerencję z zewnątrz,
– uszkodzenie lub zerwanie plomb legalizacyjnych lub monterskich,
– stwierdzenia trwałych uszkodzeń obudowy podlicznika (pęknięcie lub uszkodzenie powierzchniowe świadczące o celowym działaniu czynników zewnętrznych),
Spółdzielnia dokona obciążenia użytkownika garażu za zużycie energii elektrycznej w formie ryczałtowej w ilości 100kWh w stosunku miesięcznym.
2.    Obciążenie zostanie dokonane od początku okresu rozliczeniowego do dnia ujawnienia nieprawidłowości.
3.    Obciążenia użytkownika w formie ryczałtu określonego w ust. 1 stosowane będzie także w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
1.    Użytkownicy garaży wyposażonych w podliczniki zlokalizowane w garażach zobowiązani są do udostępnienia garażu w terminie i czasie określonym przez Spółdzielnię poprzez wywieszenie ogłoszeń na bramach do garaży na 7 dni przed planowanym terminem.
2.    W szczególnych okolicznościach dopuszcza się ustalenie nowego terminu lub podanie stanu podlicznika w formie pisemnego oświadczenia, lecz w czasie nie dłuższym niż do 15 grudnia danego roku obrachunkowego.
3.    W przypadku zmiany Użytkownika garażu następca przejmuje wszelkie prawa
i obowiązki w tym rozliczeń finansowych dotyczących Użytkownika.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczących zasad rozliczania energii elektrycznej w garażu decyzje podejmuje Zarząd Spółdzielni.
5.    Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie w dniu 05 listopada 2012 r. Uchwałą Nr 47/2012 i obowiązuje od okresu rozliczeniowego 2013 r.

Nowy regulamin rozliczenia zużycia wody i uchwały można pobrać przez link umieszczony poniżej:

REGULAMIN ROZLICZENIA ZUŻYCIA WODY

 

REGULAMIN dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie,
w oparciu o art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze i art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie, ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni, o których mowa w Statucie.
§ 1
Członek Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie ma prawo:
1.    Otrzymać nieodpłatnie odpis aktualnego Statutu Spółdzielni.
2.    Otrzymać nieodpłatnie odpisy regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu Spółdzielni.
3.    Otrzymać za odpłatnością kopie pozostałych regulaminów, uchwał i protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych.
4.    Otrzymać za odpłatnością teksty umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają praw tych osób oraz nie istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni (art. 18 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze).
§ 2
Dokumenty, o których mowa w § 1 punktach 1- 4 udostępnia się lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek.
§ 3
Roczne sprawozdania finansowe, zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Członków SBM „UNIA” w Lublinie, z zastrzeżeniem § 2 niniejszego regulaminu, udostępnia się członkom w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
§ 4
1.    W przypadku braku udostępnienia członkom spółdzielni dokumentów oraz materiałów, o których mowa w art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni przyczyny odmowy w formie pisemnej przekazuje członkowi spółdzielni w terminie 30 dni licząc od daty złożenia wniosku.
2.    Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą odmowy na podstawie § 87 ust.1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.
§ 5
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do:
– założenia rejestru wydanych kserokopii dokumentów
– założenia rejestru udostępnianych dokumentów
Każdy członek ma obowiązek pokwitować pisemnie zestawienie otrzymanych pism.
§ 6
Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mogą być udostępniane Spółdzielcom także w innej formie niż to mówi regulamin (np.: Internet).
§ 7
1. Ustala się następujące stawki za wykonanie odbitek ksero dokumentów:
a)    odbitki formatu A-4    – 0,50 zł ( brutto )
b)    odbitki formatu A-4 dwustronna    – 1 zł ( brutto )
c)    odbitka formatu A-3    – 1 zł ( brutto )
d)    odbitka formatu A-3 dwustronna    – 2 zł ( brutto )
2. Członek Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie przed otrzymaniem kserokopii pożądanych dokumentów, winien przedstawić pracownikowi Spółdzielni dowód wpłaty wymaganej kwoty w dziale księgowym Spółdzielni.
§ 8
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie w dniu 28 listopada 2011 roku Uchwalą Nr 09/2011 i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW
w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Unia” w Lublinie

§ 1
Regulamin określa zasady montażu urządzeń do klimatyzacji lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Unia” w Lublinie.
§ 2
Użytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali lub prawo odrębnej własności lokali.
2. Właściciele lokali mieszkalnych nie będący członkami a posiadający prawo odrębnej własności lokali.
§ 3
Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydawane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez zainteresowanego użytkownika lokalu do Zarządu SBM „Unia” w Lublinie wg wzoru określonym w załączniku nr 1 do regulaminu.
§ 4
Dopuszczalny jest montaż klimatyzatora wyłącznie w następujących lokalizacjach:
1. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować jedynie na posadzce loggi lub balkonów lub wewnętrznych stronach bocznych ścian osłonowych balkonów.
2. Niedopuszczalny jest montaż klimatyzatora:
a. Na balustradach balkonów.
b. Na dachach budynków.
c. Na elewacji budynku będącego ścianą danego lokalu.
§ 5
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Unia” w Lublinie może wyrazić zgodę, o ile zostaną spełnione niżej określone warunki montażu:
1. Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku.
2. Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana w sposób trwały i bezpieczny na odpowiedniej konstrukcji przy pomocy kołków rozporowych w osłonach stalowych lub kotew chemicznych, o odpowiedniej długości.
3. Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia.
4. Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nienaruszających elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
5. Odprowadzanie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do pojemnika na skropliny, który musi być systematycznie opróżniany.
6. Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz.
7. Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwą ociepleniową instalacji rozprowadzającej.
8. Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany, jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych).
9. Zasilanie elektryczne należy podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora oraz przydział mocy wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym.
10. Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i z zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno-Rozruchową danego urządzenia.
11. Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności.
12. Klimatyzator musi spełniać warunki określone prawem dotyczącym poziomu hałasu w środowisku ( poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 70dB w ciągu dnia oraz 30dB w ciągu nocy).
13. Po zakończeniu prac użytkownik lokalu ma obowiązek zgłoszenia klimatyzatora do odbioru w Spółdzielni w terminie do 7 dni od momentu zamontowania.
14. Zgłoszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedłożenia świadectwa wyrobu, aprobaty, atestu i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§ 6
Spółdzielnia cofnie zgodę na montaż klimatyzatora lub nakaże jego niezwłoczny demontaż w przypadkach, gdy:
1. Klimatyzator został zamontowany bez zgody Zarządu Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie.
2. Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają warunków określonych w przepisach, w szczególności warunków technicznych.
3. Jednostka zewnętrzna przekracza dopuszczalny poziom hałasu.

§ 7
Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio użytkownika lokalu, który zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do demontażu klimatyzatora.
§ 8
1. Użytkownik lokalu, który zamontował klimatyzator:
1.1 Przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związanych z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora i odpowiada za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,
1.2 Przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie wobec powstałych uszkodzeń mienia w trakcie użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku.
1.3 Zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocującej oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych urządzeń.
1.4 Zobowiązuje się na każde wezwanie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji klimatyzatora.
2. Na każde pisemne wezwanie Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” związane z koniecznością wykonania robót remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku), użytkownik lokalu zobowiązany jest do demontażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we własnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez użytkownika lokalu, obciążają go koszty demontażu klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Zarządu Spółdzielni.
3. W przypadku niewywiązywania się z ustaleń, o których mowa w pkt 1.3 Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.

§ 9
Pozwolenie na montaż klimatyzatora lub odmowa wydania takiego pozwolenia wraz z uzasadnieniem, zostanie wydana przez Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie pozwolenia.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja obowiązujące przepisy, w szczególności Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie.

§ 11
1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie w dniu 16.05.2022 r. Uchwała nr 04/2022
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

………………………………
(Zarząd)